Polityka prywatności

Polityka prywatności2019-01-14T14:18:16+01:00

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych    i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, informuję, iż:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest: „Centrum Diagnostyki Obrazowej w Gorlicach J. Pachana, D. Szczerba Spółka Partnerska” z siedzibą w Gorlicach przy ul. Sienkiewicza 36. Miejscem przetwarzania Twoich danych osobowych jest placówka medyczna należąca do „Centrum Diagnostyki Obrazowej w Gorlicach J. Pachana, D. Szczerba Spółka Partnerska” zlokalizowana w Gorlicach przy ul. Sienkiewicza 36.
 • Twoje dane osobowe przetwarzane będą:
 1. a) w celu: udzielania świadczeń zdrowotnych, udokumentowania stanu zdrowia, weryfikacji uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej oraz w celu komunikacji przy korzystaniu z usług medycznych.
 2. b) na podstawie: 9 ust. 2 lit. h RODO, przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz na podstawie zgody.
 • Odbiorcami Twoich danych osobowych będą: wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz innych przepisów prawa (np. policja, NFZ lub inny podmiot finansujący świadczenia opieki zdrowotnej) oraz podmioty, z którymi  Administrator podpisał umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • Twoje Dane osobowe będą przechowywane przez okres: wskazany w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przez okresy, o których mowa w przepisach ustaw szczególnych, a w przypadkach, gdy została udzielona zgoda, do dnia cofnięcia zgody.
 • Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z uwzględnieniem przepisów dotyczących gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych.
 • Posiadasz prawo wniesienia skargi: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt: e-mail skotnicki@live.co.uk ) lub tel (502208246).
 • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Podanie danych osobowych gromadzonych w dokumentacji medycznej jest obowiązkowe i jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość świadczenia usług z zakresu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz udokumentowania stanu zdrowia. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe.
close
Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonimy do Ciebie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które zostaną użyte przez Administratora (Centrum Diagnostyki oberazowej w Gorlicach) jedynie do kontaktu ze mną.
Zostaw numer
oddzwonimy!
Rejestracja
Wyślij zapytanie
na interesujący Cię temat...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które zostaną użyte przez Administratora (Centrum Diagnostyki oberazowej w Gorlicach) jedynie do kontaktu ze mną.